[Hlavní strana] [Vyhledávání] [Encyklopedie] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ve službě veřejnosti ?Chráněné rostliny v Bernarticích nad Odrou [ Flora ]

Chráněné rostliny
Květenu Bernartic n/O nelze charakterizovat jednou větou. Geografická poloha v Moravské bráně, na styku dvou horotvorných oblastí karpatské a sudetské, spolu s geomorfologickými podmínkami (nivní polohy i velmi zvlněný terén) podmiňují její pestrost. Přirozenými společenstvy jsou zde nejen lesy s lipovými dubohabřinami (Tilio-Carpinetum) na svazích říční terasy Odry střídané v luzích střemchovými jaseninami (Pruno-Fraxinetum). V břehových porostech Odry se vyskytují typické porosty keřových a stromových vrb (Salicetum triandrae, Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis, Salicetum albae.) K nejvzácnějším společenstvům patří květnaté bučiny Stříbrné skály (Denatorio glandulosae - Fagetum) a podmáčené olšiny v lokalitě Bařiny (Alnion Glutinosae). K typickým bylinám jarního aspektu luhů patří například česnek medvědí (Alium ursinum), prvosenka jarní (Primula elatior), křivatec žlutý (Gagea lutea), dymnivka dutá (Corydalis cava). Jen velmi vzácně se vyskytují také ohrožené druhy sněženka předjarní (Calanthus nivalis) a lilie zlatohlávek (Lilium martagon). V lesních porostech strmých svahů nad Odrou patří k vzácným rostlinám karpatské prvky kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), zápalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), hvězdnatec čemeřicový (Hucquetia epipactis). Mezi vzácné a ohrožené druhy místní květeny, které je nutno důsledně chránit patří i jaterník podléška (Hepatica nobilis), oměj vlčí (Aconitum lycoctomum), hrachor jarní (Lathyrus vernus), z mokřadních druhů pak kapradiník bažinný (Thelypteris ihelypteroides), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), na jediné lokalitě v CHKO Poodří se v katastru Bernartic nad Odrou vyskytuje přeslička největší.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Flora
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 02.09.2006 v 13:02 hodin


Copyright 1998-2023 © infoSystem.cz