[Hlavní strana] [Vyhledávání] [Encyklopedie] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ve službě veřejnosti ?Administrativně správní vývoj Opavy [ Historie (archivní dokument) ]

* 1195 - 26. prosince první písemná zpráva o Opavě (listina olomouckého knížete Vladimíra vydaná v Opavě)

*1224 Opava listinně doložena jako město a proto se oprávněně řadí k nejstarší vrstvě privilegovaných měst v českých zemích (listina krále Přemysla Otakara I. sepsaná notářem Heřmanem v Hulíně)

*1247 - 3. května privilegium markraběte Přemysla, kterým se Opavě uděluje právo výročního trhu a osvobození od cla v odškodné za škody způsobené v dubnu 1241 při obléhání Mongoly

*1281 Opava ustanovena sídlem knížectví ; král Přemysl Otakar II. postoupil Opavsko v r. 1269 svému synovi Mikuláši I. v odškodné za vyloučení nástupnictví na český trůn, po návratu z uherského zajetí byl. Mikuláš I. jmenován opavským knížetem

*1318 umírá Mikuláš I, kníže opavský

*1318 - 3. července Mikuláš II. obdržel Opavsko v dědičné léno a tím podřízené České koruně

*1365 - 8. prosince umírá Mikuláš II.
*1377 dělení Opavska mezi čtyři syny knížete Mikuláše II (Jana, Mikuláše, Václava a Přemka), když k němu bylo přistoupeno až nabytím plnoletosti nejmladšího z nich ; centrem knížectví je Hradec nad Moravicí

*1427-1431 husité ovládli Opavsko, kníže Přemek podepisuje "čtyři artikule pražské", pronikání české reformace, Opava sídlem knížectví

*1465 Opavsko se stává lénem synů husitského krále Jiřího z Poděbrad, zejména pak knížete Viktorina

*1466-1473 Opava sdílí důsledky papežské klatby kvůli setrvávání v podobojí vyhlášené papežem Pavlem II. dne 23.11.1466; byla odvolána teprve 1.4.1473

*1474 křižácké tažení uherského krále Matyáše Korvína (v papežských službách) na Opavsko; Matyášova černá rota přitáhla k Opavě 23. srpna

*1485-1526 vláda Uhrů na Opavsku ; Matyáš Korvín se 12. května 1485 ujal vlády na Opavsku, když jej k uvedenému datu odňal knížeti Viktorinovi
z Poděbrad

*1525 luterská reformace v Opavě a město se postupně
stává střediskem reformace ve Slezsku

*1603 - 20. října. císař Rudolf II. vyhlásil nad městem Opavou říšskou klatbu; následoval vojenský zásah olomouckého biskupa a kardinála Fr. Dietrichštejna

*1607 23. září po 43 dnech obléhání Opavy vojsky císařského generála Jiřího Basty (Geisbergerův pluk) město dobyto

*1613 v rámci pokatolizovacích opatření opavským knížetem se stává Karel
z Lichtenštejna, v Opavě však nebyl přijat "vlídně" a proto jeho sídlem se stává Krnov, spojil takto od 1377 rozdělené Opavsko s Krnovskem

*1648 město prožívá po skončení třicetileté války těžké chvíle - značná část českého obyvatelstva byla nucena vystěhovat se a opustit dosud většinou evangelickou Opavu, začaly četné rekatolizační akce v rámci protireformačních snad za účinné pomoci jezuitské koleje, založené v Opavě již během války, město bylo dosídlováno Němci, nastává germanizační útlak zbylého českého obyvatelstva

*1742 jako důsledek Vratislavského míru uzavřeného 11.6.1742 Slezsko rozděleno mezi Prusko (větší část) a Rakousko (menší část), kdy hranici tvořila na teritoriu knížectví řeka Opava; město Opava se stává
hlavním městem rakouského Slezka a současně sídlem
Královského úřadu a Slezského veřejného konventu

*1782-1849 Rakouské Slezsko podřízeno správě moravsko-slezského gubernia v Brně, v Opavě dále zasedá Slezský veřejný konvent, od r. 1793 Opava sídlem kraje a tudíž krajanského hejtmanství

*1820 v Opavě se ve dnech 24.10.-23.12. konal tzv. Opavský kongres Svaté aliance

*1849 Opava sídlem místodržitelství, od r. 1854 Zemské vlády slezské až do r. 1928 jako politického úřadu

*1850 zřízena v Opavě obchodní a živnostenská komora a zemský soud

*1862 sídlo zemského slezského sněmu až do r.1918

*1864 zřízeno finanční ředitelství až do r. 1938

*1866 stává se statutárním městem v čele s magistrátem

*1870 ustanovena zemská školní rada

*1911 vzniklo Ředitelství pošt a telegrafů pro Slezsko v Opavě

*1918 29.10.-20.12. byla sídlem tzv. provincie "Sudetenland", po obsazení Opavy českým vojskem přešla moc do rukou úřadu vzniklé ČSR

*1928 - 30. listopadu zaniklo Slezsko jako země, Opava ztratila četné výhody spojené s titulem zemského hlavního města

*1938-1945 byla centrem vládního obvodu v rámci Sudetské župy

*1945 - 22. dubna Opava osvobozena Rudou armádou za cenu nesmírných válečných škod, v rámci srovnatelných lokalit utrpěla Opava nejvíce ze všech měst ČSR

*1945 květen, začala výstavba a obnova Opavy, která se opět stává statutárním městem dne 27. října 1945 a současně sídlem okresního národního výboru až dosud

Výběr provedl a zpracoval PhDr. Josef Gebauer

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 17.06.2003 v 14:57 hodin


Copyright 1998-2023 © infoSystem.cz